Priorytety dla Krakowa


Działając w Radzie Miasta Krakowa starałem się dążyć do rozwiązania  problemów, które uważam za najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Krakowa. Wśród moich priorytetów w działalności radnego Krakowa były następujące kwestie:

 • Na pierwszym miejscu istnieje paląca konieczność radykalnej zmiany polityki mieszkaniowej Miasta w kierunku wspierania budownictwa komunalnego i budowy tanich mieszkań czynszowych oraz pomocy rodzinom, których dochody są niższe od przeciętnej krajowej, miedzy innymi przez zmianę polityki czynszowej i system celowych dopłat.
 • Budowa i naprawa dróg, parkingów, chodników, kanalizacji oraz ścieżek rowerowych. Wśród pilnych zadań widzę potrzebę przebudowy ulicy Bronowickiej od ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wernyhory/Balicką, kontynuację przebudowy ulicy Królowej Jadwigi, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Księcia Józefa na odcinku od Salwatora do ulicy Jodłowej, Przebudowa pętli autobusowej Bielany dla linii 109, kontynuacja budowy Skweru Konika Zwierzynieckiego, rozbudowa ulicy Starowolskiej czy usunięcie mało estetycznego asfaltu ze Starego Miasta m.in. z ulicy Św. Anny, Wiślnej, Jagiellońskiej i Sławkowskiej. Wszystkie te remonty powinny być prowadzone jak najkrócej i w taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
 • Zapewnienie niezbędnych warunków dla efektywnej pracy służby zdrowia i równego korzystania z jej usług, a także prowadzenie odpowiedniej polityki socjalnej i zdrowotnej wynikającej z faktu starzenia się społeczeństwa naszego Miasta.
 • Troska o zachowanie stanu posiadania placówek szkolnych i przedszkoli oraz poprawa ich stanu technicznego, a także budowa zaplecza w obiektach, które borykają się z brakiem sal gimnastycznych, szatni, boisk, stołówek, itp. Konieczna jest dla przykładu budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem w Szkole Podstawowej nr 138 przy ulicy Wierzyńskiego, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ulicy Królowej Jadwigi, budowa boiska w Przegorzałach przy ulicy Rybnej, budowa hali dla uprawiania sportów przez osoby niepełnosprawne przy Al. Focha.
 • Poprawa bezpieczeństwa i porządku na ulicach i osiedlach między innymi przez budowę oświetlenia ulicznego, bezpiecznych przejść itp.
 • Utrzymanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako terenów zielonych poprzez uregulowanie ich stanu prawnego z Gminą Miejską Kraków.

Wśród innych zadań widzę konieczność zajęcia się takimi sprawami jak:

 • Budowa parkingów modułowych na terenach gminnych.
 • Ochrona terenów zielonych na terenie całego Miasta i ich modernizacja z budową lub odnowieniem elementów małej architektury.
 • Zmiana obowiązującego Studium i planów zagospodarowania przestrzennego celem umożliwienia budowy własnych domów jednorodzinnych na działkach będących od lat własnością rodzin wielopokoleniowych.
 • Wykup działki w celu odrestaurowania Parku Jalu Kurka.
 • Rewitalizacja bulwarów wiślanych.
 • Działania w celu dokończenia budowy Pomnika Armii Krajowej.
 • Wspieranie obywatelskiej inicjatywy powołania Socjalnej Spółdzielni Mieszkaniowej dla dodatkowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców naszego Miasta.
 • Wspieranie rodzin wielodzietnych i ludzi starszych w zakresie ochrony zdrowia, potrzeb mieszkaniowych kultury i rekreacji.
 • Kontynuacja działań odnośnie ograniczenia czasu pracy w niedzielę i święta w sklepach wielkopowierzchniowych.
 • Ograniczenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie w sklepach całodobowych.

Popieram organizowanie referendum w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta czy danej społeczności lokalnej np. dzielnicy, celem zwiększenia bezpośredniego udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Miasta.